Saavutusspordi komisjon

Eesti Kergejõustikuliidu juures tegutseval saavutusspordi komisjonil on nõuandev roll.
Saavutusspordi komisjoni pädevusse kuulub:

  • ettepanekute tegemine alaliidu juhatusele, alalistele komisjonidele, alarühmadele, jt. huvigruppidele saavutussporti puudutavates küsimustes;
  • seisukohtade kujundamine alaliidu volikogu, juhatuse ja juhatuse liikmete, alaliste komisjonide ja komisjonide liikmete, liikmesklubide,  vähemalt 18 -aasta vanuste alaliidus litsentseeritud sportlaste, alarühmade juhtide ja liikmete, kergejõustikutreeneri kehtivat kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite, kohtunikekogu juhatuse ja juhatuse liikmete, kergejõustikukohtuniku kehtivat A-litsentsi omavate kohtunike poolt komisjonile esitatud saavutussporti puudutavates küsimustes.

Saavutusspordi komisjoni kuulub 8 – 10 liiget. Komisjoni 5 kohta kuuluvad alalrühmade vastutavatele treeneritele ja 1 koht saavtusspordi juhile. Ülejäänud kohad määrab EKJL juhatus. Koosseis kinnitatakse EKJL juhatuse otsusega neljaks aastaks. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe, kes vastutab komisjoni töö läbiviimise eest tervikuna ning tagab komisjoni asjaajamiskorralduse.

Saavutusspordi komisjoni reglement

Saavutusspordi komisjon

Esimees - Kristel Berendsen
Liige
- Rein Sokk (Juhatuse liige)

Liige - Gerd Kanter (Juhatuse liige)
Liige - Ants Kiisa
Liige - Rauno Kirschbaum
Liige - Toomas Tarm
Liige - Aivar Karotamm
Liige - Erki Nool

Saavutusspordi komisjoni koosseis kinnitati EKJL juhatuse koosolekul 06.04.2017

Saavutusspordi komisjoni protokollid

18.01.2018