Noortespordi komisjon

Eesti Kergejõustikuliidu juures tegutseval noortespordi komisjonil on nõuandev roll.

Noortespordi komisjoni pädevusse kuulub:
- ettepanekute tegemine alaliidu juhatusele, alalistele komisjonidele, alarühmadele, jt. huvigruppidele noortesporti ja noorte saavutussporti puudutavates küsimustes;
- seisukohtade kujundamine alaliidu, volikogu, juhatuse ja juhatuse liikmete, alaliste komisjonide ja komisjonide liikmete, liikmesklubide,  vähemalt 18 -aasta vanuste alaliidus litsentseeritud sportlaste, alarühmade juhtide ja liikmete, kergejõustikutreeneri kehtivat kutsekvalifikatsiooni omavate treenerite, kohtunikekogu juhatuse ja juhatuse liikmete, kergejõustikukohtuniku kehtivat A-litsentsi omavate kohtunike poolt komisjonile esitatud noortesporti ja noorte saavutussporti puudutavates küsimustes.

Noortespordi komisjoni kuulub 5 – 7 liiget. Noortespordi komisjoni liikmeks võivad kandideerida teovõimelised füüsilised isikud, selle koosseis kinnitatakse EKJL juhatuse otsusega neljaks aastaks. Komisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe, kes vastutab komisjoni töö läbiviimise eest tervikuna ning tagab komisjoni asjaajamiskorralduse.

Noortespordi komisjoni reglement

Noortespordi komisjon

Esimees - Heiko Väät
Liige -
Epp Maasik

Liige - Romet Mihkels
Liige - Jaak Vettik (Juhatuse liige)
Liige - Kersti Viru
Liige - Kadri Kivine (Juhatuse liige)

Noortespordi komisjoni koosseis kinnitatud EKJL juhatuse koosolekul 06.04.2017

Noortespordi komisjoni protokollid

27.09.2018
23.07.2018

08.12.2017
11.11.2017